English | یکشنبه 3 اردیبهشت 1396
سپرده رفاه فردا

بانک رفاه کارگران در راستای ارائه خدمات روزآمد به مشتریان محترم و همچنین تکمیل سبد خدمات خود، طرح "سپرده رفاه فردا" را با محوریت دریافت وجه از مشتری به صورت دوره‌ای در بازه زمانی مشخص و پرداخت سرمایه اندوخته شده و یا سود مستمر مادام العمر به شرح ذیل ارائه کرده است:

 

ویژگی طرح:

 • در این طرح، مدت زمان سپرده‌گذاری از سوی مشتری(صرفا مشتریان حقیقی) به انتخاب وی 4 الی 10 سال است که در این مدت، مشتری مبالغی را به صورت دوره ای نزد بانک تودیع و درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه، از سقف نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله بانکی بهره مند می شود.

 • پس از پایان دوره سپرده‌گذاری، کل سرمایه مشتری که شامل مبالغ واریزی از سوی مشتری و سودهای علی الحساب متعلقه به آن است، به یکی از روش‌های ذیل، به مشتری قابل پرداخت است:
  - دریافت کل سرمایه تجمیع شده به صورت یکجا از سوی مشتری.
  - تودیع کل یا قسمتی از سرمایه مشتری نزد بانک در قالب سپرده بلندمدت یک ساله و دریافت سود مستمر ماهیانه از بابت مبالغ تودیعی(سود سپرده مزبور)، با امکان تمدید آن به صورت مادام العمر و یا تعداد دوره مشخص حسب درخواست مشتری و دریافت سرمایه پس از اتمام مدت(به وراث و یا خود مشتری)

 • سپرده رفاه فردا صرفاً امکان واریز وجه داشته و برداشت از آن فقط با درخواست مشتری مبنی بر انصراف از ادامه طرح و بستن سپرده امکان پذیر است.

 • حساب مزبور صرفاً می تواند به صورت انفرادی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه افتتاح شود.

 • زمان‌های واریز وجه به انتخاب مشتری بوده و مبالغ واریزی از سوی مشتری نیز می‌تواند متغیر باشد.
  بدیهی است مشتریانی که مبالغ بیشتری را در فاصله زمانی کوتاه‌تری نزد بانک تودیع نمایند، در انتهای دوره سپرده گذاری، سرمایه بیشتری نزد بانک اندوخته خواهند داشت. همچنین مشتریانی که وجوه مربوط به هر سال از دوره سرمایه گذاری را در ابتدای آن سال واریز کنند، نیز سرمایه بیشتری در انتهای دوره خواهند داشت. بر این اساس محدودیتی از بابت زمان واریز وجوه ماهیانه از سوی مشتری در این طرح وجود نداشته و مشتریان می توانند وجوه واریزی طی دوره سپرده گذاری را در مقاطع مختلف اعم از ابتدای سال، انتهای سال، دو ماهه، سه ماهه واریز کنند.

 • حداقل مدت سپرده‌گذاری برای بهره مندی از سود مستمر ماهیانه و یا اندوخته تجمیعی، 4 سال است و پس از آن مشتریان در هر زمان می توانند با مراجعه به شعب بانک، حسب مورد نسبت به برقراری سود مستمر خود و یا دریافت سرمایه خود اقدام کنند.

 • اولین واریزی مشتری در زمان افتتاح سپرده از سوی وی، به منزله سپرده بلندمدت یک ساله تلقی و از سود سپرده مزبور در آن مقطع بهره‌مند می‌شود. سایر واریزی‌های مشتری تا زمان سررسید سپرده اولیه و همچنین سود‌های واریزی متعلقه، به منزله سپرده کوتاه‌مدت تلقی شده و از سقف نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت عادی بهره‌مند می‌شوند.
  در زمان سررسید سپرده بلند‌مدت یک ساله (سپرده اولیه)، مانده سپرده مشتری (که شامل مجموع مبالغ سپرده سرمایه گذاری بلند‌مدت یک ساله اولیه، مبالغ واریزی و سودهای متعلقه بابت سپرده مزبور طی دوره یک ساله است) در قالب سپرده بلندمدت یک ساله جدید نزد بانک تودیع و فرآیند فوق مجدداً تا پایان دوره سپرده گذاری مورد نظر مشتری(4 الی 10 سال) تکرار می‌شود.

 • در زمان انسداد سپرده از سوی مشتری(اعم از قبل از طی شدن حداقل زمان تعیین شده در این طرح و یا بعد از آن)، سود متعلق به آخرین سپرده بلند‌مدت یک ساله مفتوحی جهت مشتری، مشمول جریمه (معادل نرخ سود سپرده متناظر منهای نیم درصد) شده، لیکن سایر واریزی‌ها به حساب مشتری (که به منزله سپرده کوتاه مدت تلقی می‌شود) مشمول جریمه نخواهند بود.

 • هر مشتری طی دوره سپرده‌گذاری در صورتیکه مانده سرمایه اندوخته شده وی، پوشش 100 درصدی مبلغ تسهیلات را بدهد، می‌تواند از دو تسهیلات مرابحه بابت تامین کالا و خدمات موردنیاز و خرید خودرو مطابق قوانین و مقررات مربوطه در زمان پرداخت تسهیلات استفاده کند، به نحوی که تسهیلات به منظور تامین کالا و خدمات موردنیاز پس از یک سال از زمان افتتاح سپرده موردنظر و تسهیلات برای خرید خودرو سه سال پس از افتتاح سپرده مزبور در چارچوب قوانین و مقررات زمان اعطای تسهیلات قابل پرداخت است.

 • مزایای طرح برای مشتریان ارجمند:
  1) جمع آوری پس‌اندازهای خرد وتامین اندوخته مناسب
  2) ایجاد سود مستمر مادام العمر
  3) امکان واگذاری امتیاز طرح به غیر(واریز سود مستمر ماهانه به حساب افراد دیگر)
  4) امکان استفاده از تسهیلات جهت خرید کالا و خدمات موردنیاز و خرید خودرو
   

 • دامنه هدف طرح:
  تمامی افراد جامعه، به ویژه افرادی که برای دوران بازنشستگی دارای سود مستمر ثابت نیستند همچون:
  1) زنان خانه دار
  2) والدینی (پدر یا جد پدری) که برای فرزندان خود به دنبال سود مستمر مادام العمر هستند
  3) دانش آموزان و دانشجویان
  4) کارگران روزمزد و ساعتی و...

 • توجه1:
  با عنایت به اینکه در حال حاضر سقف نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار 18 درصد است؛ با فرض ثابت بودن نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار طی دوره سپرده گذاری انجام شده از سوی مشتری و پس از آن، سرمایه و یا سود مستمر ماهیانه بابت تودیع کل وجوه واریزی از سوی مشتری و سودهای متعلق به آن نزد بانک، به شرح جدول ذیل است:

مدت سپرده گذاری

 مبلغ سود مستمر ماهیانه چنانچه مشتری مبالغ ثابتی را در مقاطع ثابت ماهیانه نزد بانک تودیع نماید

 سرمایه مشتری
(مبلغ پرداختی به مشتری یا وراث)

4سال

1 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

70 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

5 سال

1،4 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

97 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

8 سال

3،2 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

214 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

10 سال

5 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

336 برابر مبلغ واریزی ماهیانه

 • توجه2:
  در صورت تغییر حداکثر نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (طی دوره سپرده گذاری و دوران پس از آن)، عدم واریز وجوه ثابت از سوی مشتری و عدم واریز وجوه در مقاطع ثابت ماهیانه طی دوره سپرده گذاری، مبالغ مربوط به سود مستمر ماهیانه مشتری (ستون دوم) و همچنین سرمایه مشتری(ستون سوم) متناسب با شرایط فوق تعدیل می شود.
  مثال: در صورتی که مشتری نسبت به افتتاح حساب سپرده رفاه فردا به مدت 5 سال و واریز منظم ماهانه به میزان 1،000،000 ریال اقدام کند، سرمایه مشتری در پایان دوره 5 ساله به میزان 97،000،000 ریال بوده که مشتری می تواند نسبت به دریافت کل مبلغ مزبور به صورت یک جا و یا دریافت سود مستمر ماهانه سپرده فوق به میزان 1،455،000 ریال اقدام کند.

 

محاسبه سود سپرده رفاه فردا