English | چهارشنبه 29 شهریور 1396
تنخواه کارت رفاه

ویژگی های "تنخواه کارت رفاه" به شرح ذیل اعلام می گردد:

1-    ارائه خدمت برای اولین بار در شبکه بانکی توسط بانک رفاه

2-    ویژه مشتریان حقوقی دارای چند کارپرداز

3-    صدور کارت مجزا به ازای هر کارپرداز

4-    امکان اخذ گزارشات آن لاین توسط مشتری حقوقی

5-    درج شماره کارت در صورتحساب مشتری حقوقی  

6-    امکان تعیین سقف برداشت برای هر کارت

7-    امکان برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز توسط دارنده کارت (کارپرداز)

8-    امکان خرید اینترنتی و خرید از دستگاههای پایانه فروشگاهی توسط دارنده کارت (کارپرداز)

9-    امکان انتقال وجه توسط دارنده کارت (کارپرداز)

10-   امکان تغییر رمز کارت توسط دارنده کارت (کارپرداز)