دکتر محمدعلی سهمانی 

دکتر محمدعلی سهمانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

پست الکترونیکی :

a.sahmani@bankrefah.ir

 

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی 

  دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
 عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

mh.mahdaviadeli@bankrefah.ir

 

حسین رحمتی

حسین رحمتی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

h.rahmati@bankrefah.ir

فرشید فرخ نژاد

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

farrokhnejad@bankrefah.ir

نجات امینی 

نجات امینی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

n.amini@bankrefah.ir

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/13