English | دوشنبه 1 آبان 1396
 

رفاه کارت بازنشستگان

 

کارتی است مخصوص بازنشستگان که به آنها این امکان را می دهد تا از طریق پایانه های بانک رفاه و سایر بانک های عضو شتاب حقوق خود را دریافت نمایند . مزایای آن همانند رفاه کارت همراه بوده و وجه تمایز آن درشکل ظاهری وهمچنین امکان دریافت وجه ازطریق پایانه های خودپرداز بانک رفاه تا سقف4میلیون ریال درهرشبانه روز می باشد .