بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | چهارشنبه 23 آبان 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

چـک بـر (چـک فـاکـس)

خدمتی است که با استفاده از آن می‌توان کلیه چک های عهده بانک رفاه  به غیر از چک های online در تمام نقاط کشور را بدون ضرورت مراجعه حضوری مشتریان به شعبه‌ای که چک متعلق به آن می‌باشد را وصول و به حساب متقاضیان واریز نمود.مشتریان محترم میتوانند با مراجعه به شعبه ای غیر از شعبه صادر کننده چک و با پرداخت هزینه مربوطه ،وجه چک رااز طریق این سیستم وصول نمایند.