بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
English | شنبه 2 تیر 1397
همراه بانک رفاه همراه بانک رفاه اینترنت بانک رفاه
 

ایـجـاد تـسـهـیـلات ویـژه بـرای سـازمـانـهـا و مـوسـسـات


سازمانها  و موسساتی که حسابهای اصلی خود را نزد شعب بانک رفاه متمرکز نمایند و گردش حساب بالایی داشته باشند، از خدمات زیر برخوردار می گردند:
- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در محل موسسه و در صورت حصول شرایط، ایجاد باجه در محل
- اولویت در اعطای تسهیلات بانکی