شنبه 7 اسفند 1395 |

     لیست برندگان جوایز حسابهای یارانه بانک رفاه 

 

برندگان جایزه تسهیلات خرید کالای ضروری 20.000.000 ریالی یارانه ها
نام:
نام خانوادگی:
شماره حساب:
کد شعبه: