شنبه 13 تیر 1394 |

                                         

                                       دکتر علی صدقی
                                      مدیر عامل
                                       پست الکترونیکی :
                                    ali.sedghi@bankrefah.ir

 

 

  دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
           رئیس هیات مدیره
           پست الکترونیکی :
 mh.mahdaviadeli@bankrefah.ir

 

 

دکتر محمـدجـواد محقـق نیا

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

mj.mohagheghnia@bankrefah.ir

فرشید فرخ نژاد

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

farrokhnejad@bankrefah.ir

 

نجات امینی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

n.amini@bankrefah.ir

 

رضا عظیمی شهرابی

قائم مقام مدیرعامل
پست الکترونیکی :

r.azimishahrabi@bankrefah.ir

تاریخ آخرین به روزرسانی: 1394/04/09