پنجشنبه 22 بهمن 1394 |
 

                                        دکتر علی صدقی 

                                       دکتر علی صدقی
                                      مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
                                       پست الکترونیکی :

 

                                              دکتر علی صدقی

 

 

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

  دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
           عضو هیات مدیره
           پست الکترونیکی :

 

 دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

 

 

دکتر محمـدجـواد محقـق نیا

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

 

دکتر محمـدجـواد محقـق نیا

فرشید فرخ نژاد

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

 

فرشید فرخ نژاد

نجات امینی 

نجات امینی

عضو هیات مدیره

پست الکترونیکی :

 

نجات امینی

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/10/23