شنبه 14 شهریور 1394 |
 

 شباچیست؟
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار « شبا» نامیده می شود ، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند.
آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از « شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
همچنین شما می توانید از « شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید.دریافت شبای بانک رفاه ازطریق ارسال پیامک

با ارسال متن پیامک :  IBAN * رمز * شماره حساب به شماره 300066  دریافت شبا ازطریق تلفن همراه امکان پذیر میباشد.