دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 |

چـک بـانـکـی بـیـن بـانـکـهـا (چـک رمـزدار) 


این چک بنا به درخواست شما توسط یکی از شعب بانک رفاه ،جهت واریز به حساب معینی نزد یکی از شعب سایر بانکها (اتاق پایاپای) صادر می گردد. بانک مبلغ وجه را بصورت نقد وصول و یا از حساب شما برداشت می نماید و یک فقره چک با رمز مشخص ،عهده یکی از شعب بانکهای فوق الذکر صادر و به شما تحویل می نماید.این چکها به محض ارائه و تایید رمز به حساب معرفی شده در شعبه مقصد واریز می گردد.
- باستناد نامه شماره 3741 مورخ 3/7/1387 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ کارمزد صدور چک بانکی و چک بین بانکی (رمزدار) به ترتیب برای هر فقره معادل 20،000 ریال و 30،000 ریال می‌باشد .