بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 9 فروردین 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

ردیف

نام بروشور

دریافت بروشور

1

شعب تجاری 724

شعب تجاری 724

2

اطلاعات حساب

اطلاعات حساب

3

حواله های الکترونیکی بین بانکی

حواله های الکترونیکی بین بانکی

4

حساب های متمرکز همراه

حساب های متمرکز همراه

5

حساب های کارت

حساب های کارت

6

سامانه بانکداری اینترنتی

سامانه بانکداری اینترنتی

7

پرداخت الکترونیکی قبوض

پرداخت الکترونیکی قبوض

8

پایانه های کارت پرداخت

پایانه های کارت پرداخت

9

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی

10

راهنمای عملیات پایانه فروش POS

راهنمای عملیات پایانه فروش POS