بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
محاسبه سود سپرده ها
نوع محاسبه سود:
1-در صورت فسخ حساب قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
2-نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری درصورت فسخ زودتر ازموعد ویا برداشت قسمتی ازآن بر حسب مدت سپرده گذاری با کسر 5/0 درصد از نرخ سود سپرده های متناظر قابل انجام می باشد
محاسبه
نوع سپرده
مبلغ:
روز: