بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 15 خرداد 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
 

سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی بانکها (پایا)
سامانه اتاق پایاپای الکترونیکی به عنوان یکی دیگر از پروژه های سیستم نظام جامع پرداخت می باشد . این سامانه کمک شایان توجهی به گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور خواهد نمود. این سامانه برای پرداختهای با مبالغ خرد اما تعداد زیاد و به صورت بین بانکی (پرداخت از یک بانک به بانک و یا بانکهای دیگر) طراحی شده و موارد زیر از جمله عناوین مورد استفاده آن خواهد بود:

 1. پرداخت حقوق کارکنان یک سازمان

 2. پرداخت سود سهام

 3. پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی

 4. حواله های بین بانکی انفرادی

 •  ایام غیر تعطیل
  1. چرخه 1 ساعت 4 بامداد جهت واریز تراکنشهای شاپرکی ایام غیر تعطیل 
  2.  چرخه 2 ساعت 16 بعدازظهر جهت واریز تراکنشهای بین بانکی غیر تعطیل

 •  ایام تعطیل
  1.  چرخه 1 ساعت 16 بعدازظهر جهت واریز تراکنشهای شاپرکی