بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه

توسعه و بهبود خدمات سامانه موبایل بانک (همراه بانک) رفاه مبتنی بر سیستم عامل iOS و Android


مدیریت ارسال پیامک

کاربران می‌توانند از طریق منوی "مدیریت پروفایل ← مدیریت ارسال پیامک" و انتخاب حساب مورد نظر، نسبت به فعالسازی‏/ غیرفعالسازی و تمدید خدمت ارسال پیامک مانده حساب برای هر یک از حساب‌های متعلق به خود اقدام نمایند

پایا دوره‌ای

امکان انتقال وجه پایا دوره‌ای از طریق منوی "انتقال وجه← انتقال وجه پایا" و با انتخاب گزینه "دوره‌ای" و تعیین تعداد دفعات، دوره پرداخت و تاریخ اولین پرداخت، برای کاربران سامانه فراهم گردیده است 

پرداخت اقساط دوره‌ای

کاربران می‌توانند از طریق منوی "تسهیلات ← پرداخت قسط" و با انتخاب گزینه "دوره‌ای" و تعیین تعداد دفعات، دوره پرداخت و تاریخ اولین پرداخت، نسبت به پرداخت دوره‌ای اقساط تسهیلات اقدام نمایند

شارژ شگفت انگیز ایرانسل

امکان خرید شارژ شگفت انگیز ایرانسل از طریق منوی "خرید شارژ" برای کاربران سامانه فراهم گردیده است 

حساب‌های قابل نمایش در خودپرداز

کاربران می‌توانند از طریق منوی "سایر خدمات ← حساب‌های خودپرداز" و بدون نیاز به حضور در ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی ﺧﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﺣﺴﺎب ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﺑﺎﻧﻚ رفاه اقدام نمایند

گزارش چک‌های واگذار شده

امکان اخذ گزارش چک‌های واگذارشده از طریق منوی "چک ← گزارش چک‌های واگذارشده" و بر اساس فیلترهای داده‌ای مختلف نظیر شماره حساب، شماره سریال چک، شماره سری چک و بازه زمانی برای کاربران سامانه فراهم گردیده است


موبایل بانک،موبایل بانک رفاه، همراه بانک رفاه،هوشمند سازی موبایل بانک،موبایل بانک رفاه، همراه بانک رفاه،هوشمند سازی