بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 8 آذر 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
کتاب مسئولیت های اجتماعی


 

کتاب مسئولیت های اجتماعی: اداره روابط عمومی در جهت به تصویر در آوردن اقدامات بانک در زمینه ایفای تعهدات اجتماعی و معرفی هرچه بیشتر این بانک به عنوان قدیمی ترین بانک اجتماعی کشور و شهروند شرکتی خوب، اقدام به تدوین کتاب مسئولیت های اجتماعی بانک نموده است. این کتاب اهم اقدامات بانک در حوزه مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی را از سال 1390 الی 1397 در بخش هایی همچون حمایت از حوزه سلامت، خانواده و افراد بی بضاعت، حمایت از حوزه آموزش و پرورش و دانش آموزان بی بضاعت، حمایت از صنعت، تولید و اشتغال، حمایت از ارزش های انقلاب و دفاع مقدس، حفاظت و مراقبت از محیط زیست و حمایت از فرهنگ، هنر، ورزش و اوقات فراغت به رشته تحریر درآورده است.