بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

چهارشنبه 13 فروردین 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
شفافيت و انتشار اطلاعات مالي

 شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات

بخش اول صورتهای مالی

 ردیف

عنوان

1

خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپرده ها به تفکیک 

3

انواع و خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و غیر دولتی 

4

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی 

5

میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی

 6

اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط(به شرح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط)

 7

خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 

  8 

خالص تسهیلات به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده 

  9 

خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق 

  10 

مانده ذخایر درنظر گرفته شده برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی 

  11 

 مانده اسناد پرداختنی (به تفکیک شرکت اصلی و تلفیقی) 

 12

 مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر براوات قبول نویسی شده،انواع ضمانت نامه ها،انواع اعتبارات اسنادی،ظهرنویسی ها،وجوه اداره شده،تضمینات و... (به تفکیک شرکت اصلی و تلفیقی)

 13

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران  

  14 

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده

  15 

مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده

  16 

مانده بدهکاران موقت (به تفکیک شرکت اصلی و تلفیقی)

  17 

مانده بستانکاران موقت (به تفکیک شرکت اصلی و تلفیقی)

 18
 19  نرخ حق الوکاله

بخش دوم مدیریت ریسک

ردیف

عنوان

1

کلیات مدیریت ریسک

 ریسک اعتباری

ردیف

عنوان

1

سیاست ها و خط مشی های اعتباری

2

واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری

3

حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات

4

میزان پذیرش ریسک اعتباری

5

میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک گروه های مختلف مشتریان،بخش های اقتصادی،مناطق جغرافیایی و نظایر آن

6

فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان

7

روش سنجش ریسک اعتباری

8

روش های کاهش ریسک اعتباری

9

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری

10

معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری

11

سازوکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری

12

نحوه مدیریت تسهیلات غیرجاری و میزان ذخایر مربوط به آن ها

ریسک نقدینگی

ردیف

عنوان

1

سیاست ها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی

2

واحدهای اجرای مدیریت ریسک نقدینگی

3

ترکیب،میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن

4

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا

 5 

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

6

میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی

 7 

برنامه تداوم فعالیت

 8 

برنامه مقابله با بحران

 9 

روش سنجش ریسک نقدینگی

 10 

سازو کارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی

  ریسک عملیاتی 

ردیف

عنوان

1

برنامه تداوم فعالیت

2

تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی

3

تمهیدات مقابله با بحران

4

روش سنجش ریسک عملیاتی

5

میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی 

 6 

سازوکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی

  ریسک بازار

ردیف

عنوان

1

سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار

2

روش سنجش ریسک بازار

3

میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار

4

میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز،سهام،نرخ سود و نظایر آن

بخش سوم نسبت ها

ردیف

عنوان

1

نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:

مجموع خالص تسهیلات وتعهدات

سرمایه پایه

سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

2 نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:

مجموع خالص تسهیلات وتعهدات

سرمایه پایه

سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

3 نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به:

مجموع خالص تسهیلات وتعهدات

سرمایه پایه

سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

4

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها

5

نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات

6

نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها

7

نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

8

نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات

9

نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها

10

نسبت مانده سپرده های بلند مدت به مانده مجموع سپرده ها 

بخش چهارم کفایت سرمایه

ردیف

عنوان

1

وضعیت کفایت سرمایه و دارایی های در معرض ریسک  

بخش پنجم حاکمیت شرکتی

ردیف

عنوان

1

ساختار هیات مدیره

2

ساختار هیات عامل

3

ساختار مالکیت شامل فهرست سهامداران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره

4

مصوبات مجامع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده

5

ساختار سازمانی شامل نمودار اصلی سازمان، کمیته های هیات مدیره، واحدهای مستقل فرعی و وابسته و...

 6

خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره،مدیران ارشد و سایر کارکنان موسسه اعتباری 

 7

گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی 

بخش ششم نظام کنترل داخلی

ردیف

عنوان

 1

کلیات نظام کنترل داخلی 

2

هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی موسسه اعتباری

3

تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیات عامل

4

تغییر مدیرعامل و رییس هیات مدیره

5

مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری

6

هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه

7

میزان خسارات وارده ناشی از سرقت، اختلا و حوادث غیر مترقبه

8

هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه

گزارشات

ردیف

عنوان

1

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن

2

گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی

3

مانده تسویه نشده اسناد پرداختنی که طی دوره آتی سررسید می گردند

4

گزارشی متضمن مقایسه عملکرد در زمینه مدیریت انواع ریسک با سیاست ها و برنامه های ارایه شده در دوره قبل و بیان دلایل مغایرت های احتمالی آن

5

صورتهای مالی حسابرسی شده