بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
مدیرعامل و هیات مدیره بانک رفاه کارگران

 : للـه گانی :اسماعیل لله گانی


اسماعیل لله گانی

مدیر عاملفرشید فرخ نژاد


فرشید فرخ نژاد

رئیس هیات مدیره


نجات امینی


نجات امینی

عضو و نایب رئیس هیات مدیرهدکتر علی سرزعیم

 

علی سرزعیم

عضو هیات مدیره


حمید رضا فتحی

 

 حمید رضا فتحی بیرانوند 

عضو هیات مدیره