بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

پنجشنبه 18 آذر 1400 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه آپارات رفاه
روسای ادارات بانک رفاه کارگران

 

 

اداره حوزه مدیریت

سید مجید کفائی

تلفن :  88194938

پست الکترونیکی :

m.kafaee AT bankrefah dot ir

 

 

اداره روابط عمومی

مهدی کرمی

تلفن :  88653991

پست الکترونیکی :

me.karami AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حقوقی

 کریم نورمحمدی

تلفن :  88040280

  پست الکترونیکی :

 K.nourmohamadi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره منابع انسانی

اسماعیل کریمیان

تلفن :  86050509

پست الکترونیکی :

E.karimian AT bankrefah dot ir

 

 

اداره امور مالی

محمدرضا حامدی

تلفن :  88607319

پست الکترونیکی :

M.hamedi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره بازرسی

محمدرضا اصفهانی

تلفن :  88042713

پست الکترونیکی :

M.esfahani AT bankrefah dot ir

 

 

اداره اعتبارات و بررسی طرحها

مجید ابوالقاسم

تلفن :  88613673

پست الکترونیکی :

M.abolghasem AT bankrefah dot ir

 

 

اداره تدارکات

افشین بابانزاده

تلفن :  41373373

پست الکترونیکی :

A.babanzadeh AT bankrefah dot ir

 

 

اداره عملیات ارزی  

افشین عزت کمالی

تلفن :  86053014

پست الکترونیکی :

A.E.kamali AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حفاظت پرسنلی

سید روح اله موسوی

تلفن :  88654186

پست الکترونیکی :

S.R.Mousavi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره اطلاعات بانکی و مشتریان

علیرضا اصغری

تلفن :  82188556

پست الکترونیکی :

a.asghari AT bankrefah dot ir

 

 

اداره املاک

 عبداله جعفری

تلفن :  88192963

پست الکترونیکی :

a.mirzaei AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حفاظت اموربانکی و شرکتهای تابعه

علی مختاری

تلفن :  88654106

پست الکترونیکی :

-

 

 

اداره مهندسی ساختمان

علی اصغر نورا

تلفن :  86050563

پست الکترونیکی :

h.jafari AT bankrefah dot ir

 

 

اداره رفاه کارکنان

حسن جعفری طاهری

تلفن :  86050563

پست الکترونیکی :

h.jafari AT bankrefah dot ir

 

 

اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری

جواد سعیدی پور

تلفن :  88054973

پست الکترونیکی :

S.J.Saeidipour AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حسابداری

 محمد مهدوی

تلفن :  88041388

  پست الکترونیکی :

 M.mahdavi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره زیرساخت و شبکه فناوری اطلاعات

محمد مطلبی نژاد

تلفن :  77605240

پست الکترونیکی :

motalebi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره آموزش و توسعه دانش

نوید رهگذر

تلفن :  88831321

پست الکترونیکی :

N.Rahgozar AT bankrefah dot ir

 

 

اداره خزانه داری

 رحیم اسفندیار پور

تلفن :  88042890

پست الکترونیکی :

r.esfandiarpour AT bankrefah dot ir

 

 

اداره سازمان و مدیریت فرآیندها

ثریا رفیعی

تلفن :  88654117

پست الکترونیکی :

S.Rafiei AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حفاظت فنی, فیزیکی و ایمنی

 امین پویا

تلفن :  82188515

پست الکترونیکی :

A.pouya AT bankrefah dot ir

 

 

اداره خدمات الکترونیک

احمدرضا مهدویانی

تلفن :  77509762

پست الکترونیکی :

a.mahdaviani AT bankrefah dot ir

 

 

اداره پیگیری و وصول مطالبات

محمدرضا عبدی زاده 

تلفن :  88049973

پست الکترونیکی :

m.abdizade AT bankrefah dot ir

 

 

اداره برنامه ریزی و پژوهش

 مهرداد قلمی

تلفن :  88653987

پست الکترونیکی :

m.ghalami AT bankrefah dot ir

 

 

اداره بانکداری اختصاصی

 یوسف رضایی

تلفن :  88653987

پست الکترونیکی :

y.rezaee AT bankrefah dot ir

 

 

اداره تولید و پشتیبانی سامانه های عملیاتی

داور فرزانه

تلفن :  88654193

پست الکترونیکی :

d.farzaneh AT bankrefah dot ir

 

 

اداره ریسک و تطبیق

 اصغراسدى

تلفن :  40881595

پست الکترونیکی :

a.asadi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره دعاوی

محمدتقی تقی زاده ارمکی

تلفن :  88057340

پست الکترونیکی :

M.Armaki AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حسابرسی داخلی

 وحید اصغرپور

تلفن :  88041390

پست الکترونیکی :

v.asgharpour AT bankrefah dot ir

 

 

اداره خارجه

ویدا قربانی

تلفن :  88061493

پست الکترونیکی :

v.ghorbani AT bankrefah dot ir

 

 

 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مجتبی دارایی

تلفن :  82188260

پست الکترونیکی :

daraei AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حفاظت فناورى اطلاعات واسناد

 عمران علیپور

تلفن :  88653980

پست الکترونیکی :

o.alipour AT bankrefah dot ir

 

 

اداره بانکداری شرکتی

مجید فتح اسفنگره

تلفن :  86053807

پست الکترونیکی :

m.fath AT bankrefah dot ir

 

 

اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتها

محمد طرزی

تلفن :  40881590

پست الکترونیکی :

tazari AT bankrefah dot ir

 

 

اداره امنیت فناوری اطلاعات

بهروز اکبری

تلفن :  84852766

پست الکترونیکی :

b.akbari AT bankrefah dot ir

 

 

اداره حسابهای متمرکز

 علیرضا یاوری

تلفن :  82188333

پست الکترونیکی :

 a.yavari AT bankrefah dot ir

 

 

اداره بانکداری سرمایه گذاری

کاظم عسگری ذاکری

تلفن :  86053861

پست الکترونیکی :

k.a.zakeri AT bankrefah dot ir

 

 

اداره نظارت بر شرکتها

 هادی اشعری

تلفن :  86053448

پست الکترونیکی :

 -

 

 

اداره مطالعات بازار و طراحی محصول

کورش سعیدی

تلفن :  86053559

پست الکترونیکی :

k.saeedi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره نظارت بر پروژه ها

محمدرضا زاهدی

تلفن :  84852853

پست الکترونیکی :

mr.zahedi AT bankrefah dot ir

 

 

اداره تولید سامانه های بانکداری مجازی

راما روشن روان

تلفن :  40778154

پست الکترونیکی :

r.roshanravan AT bankrefah dot ir

 

 

اداره نظارت بر فرایندها

تلفن :

پست الکترونیکی :