بانک رفاه کارگران

سامانه های بانکی

سامانه های بانکی

شنبه 8 آذر 1399 refah english ایمیل رفاه اینستاگرام رفاه
برداشت وجه بدون کارت از طریق کد اختصاصی
New Page 5

بانک رفاه در راستای توسعه خدمات کارت و ایجاد سهولت انجام امور دارندگان رفاه کارت همراه، نسبت به راه اندازی خدمت برداشت بدون کارت ، با استفاده از کد اختصاصی و رمز دوم کارت اقدام نموده است .
 

فرآیند و نکات جهت بهره برداری از خدمت فوق:

مراجعه به هریک از شعب بانک و احراز هویت مشتری ، تکمیل فرم مربوطه و انتخاب  کد اختصاصی مورد نظر به دلخواه مشتری.
نکته 1:

کد اختصاصی می بایست 10 رقمی باشد و کد مورد نظر با صفر شروع نشود .
نکته 2:

مجموع برداشت های بدون کارت و با کارت مشتری نمی تواند از سقف روزانه تعیین شده برای کارت متصل به کد اختصاصی بیشتر باشد.
نکته 3 :

کد اختصاصی نمی تواند تکراری باشد.


پس از ثبت درخواست فوق در شعب بانک، مشتری با مراجعه به خودپرداز و انتخاب گزینه برداشت بدون کارت از طریق کد اختصاصی مطابق تصاویر پیوست در مسیر خدمات بدون کارت و وارد نمودن کد اختصاصی و رمز دوم خود می تواند نسبت به برداشت وجه موردنظر بدون کارت اقدام نماید.